ราคาน้ำยางเป็นคู่แค้นยิ่งใหญ่

ลงประกาศเมื่อ 30 พ.ค. 2560 อัพเดทล่าสุด 30 พ.ค. 2560 21:34:02 น. เข้าชม 142 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

การปลูกก่อสร้างสวนยาง ๑. เขตที่จะใช้ปลูกยาง ราคาน้ำยาง ควรใช้ดินที่สมควรแก่การปลูกยางมาก คือ ต้องเป็นดินร่วน ดินชั้นล่าง ต้องไม่เป็นหินดินดาน หรือลูกรังมากเกินไป หรือเป็นที่ทรายจัด หรือเป็นที่ลุ่มที่ขุดลงไปไม่เกิน ๑.๕ เซ็นติเมตรก็มีน้ำ หรือเป็นที่ที่น้ำท่วมในฤดูฝนเป็นเวลานานทุกปี ย่อมไม่เหมาะสมที่จะปลูกต้นยาง ควรจะปลูกพืชยืนต้นทำนองอื่นที่เหมาะสมกับสภาพของดิน จะได้กำไรยิ่งกว่า ราคาน้ำยางพาราการปลูกสร้างสวนยางให้ได้ผลดี ขาดไม่ได้จะต้องเรียนรู้ถึงวิธีกระทำในการปลูก และการถนอมกล่อมเกลี้ยงเยียวยารักษาสวนยางให้รู้เรื่องโดยตลอดเสียก่อน ๒.ราคาน้ำยาง การเตรียมเขต จะต้องคำนึงถึงข้อสำคัญที่ควรจงระวัง ๓ ชนิด คือ ๑)ราคาน้ำยางพารา หญ้าคา เป็นคู่แข่งเด่นของต้นยาง และพืชทุกชนิด จะต้องขจัดให้หมดก่อนที่จะโค่นไม้ป่า หรือไม้ใหญ่ลง อาจเป็นได้โดยขุดเอารากออก หรือใช้ยาทำร้าย ถ้าทิ้งไว้ทำร้ายภายหลังการโค่น หญ้าคาจะยิ่งเจริญเติบโตงอกงามทันทีทันใดขึ้น เพราะว่าเป็นที่โล่งแจ้ง ไม่มีร่มเงา จะปราบยากลำเค็ญยิ่งขึ้น ส่วนวัชพืชทำนองอื่นนั้น ถ้าเอาไว้คลุมดิน หรือเอาไว้รักษาการพังทลายของดิน หรือคุ้มกันการชำระล้างของน้ำฝนบ้างตกลง แต่จะต้องหวดให้ต่ำอยู่เสมอ อย่าให้สูงเกินกว่า ๕๐ ซม. และไม่ให้แผ่ขยายเข้าใกล้แนวปลูกต้นยาง วัชพืชทุกชนิด จะต้องอยู่***งจากต้นบางทุกด้าน ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร แต่ถ้าปลูกพืชคลุมดินแทนวัชพืชได้จะเป็นค่ามาก มิใช่จะสะดวกแก่การดูแลรักษาอย่างเดียว แต่จะช่วยให้ดินได้รับความชุ่มชื่น และได้รับธาตุข้าวปลาอาหารเติมให้ขึ้นอีกด้วย ๒) ดินบน ย่อมมีผลแก่ไม้ใหญ่มาก ถ้าใช้รถแทรกเตอร์ช่วยขุดโค่น และจัดแจงดิน จะต้องเฝ้าหน้าดิน อย่าให้ถูกกลบเสียหายไปเสียไร้ผล ๓) แมลง และสัตว์ เช่น ปลวก เม่น ฯลฯ ที่จะกัดกินต้นยาง จำเป็นจะต้องหาทางป้องกันโดยไม่ทำเอาสวนรกรุงรัง วัชพืชในสวนยางพารา วัชพืชในสวนยางพารา ๓. ราคาน้ำยางการกะระยะการปลูก ภายหลังที่ปราบหญ้าคา และได้โค่นไม้ใหญ่ลงหมดแล้ว ขั้นต่อไปจะต้องจัดแจงดินขุดหลุมไว้ให้กับที่จะปลูกได้พรวดพราด ขณะถึงฤดูฝน ในการเตรียมดินและขุดหลุม ควรวิเคราะห์ถึงสภาพของทำเลที่ตั้งเสียก่อน ว่าเป็นทุ่ง หรือเป็นที่ควนเขา ทางน้ำที่มีอยู่เดิมใช้ได้ดีหรือไม่ ถ้าเป็นพื้นที่ราบ คำถามก็มีแค่แต่การทำลำรางระบายน้ำแต่ ถ้าเป็นที่ควนเขาหรือเป็นที่เนินลาด จะต้องหาวิธีพิทักษ์มิให้ฝนซักล้างดินด้วย โดยทำหรือแต่งที่ควนเขาให้เป็นขั้นๆ ดุจกับขั้นกระได (terrace) บนขั้นจะมีชานดินกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร เหมาะจะปลูกต้นยางให้เติบใหญ่ได้เต็มที่ ถ้าเป็นที่ลาดเอียงน้อย ควรจะทำคู และคันขวางดักน้ำไว้เป็นระยะๆ ในทางปฏิบัติการที่ดีในอาณาจักร ๑ ไร่ ควรจะมีต้นยางที่ได้ขนาดกรีดแล้วแค่ไร่ละเดา ๕๐-๕๕ ต้น ในการปลูก ต้องต้องปลูกเผื่อเหลือเผื่อขาดต้นตาย หรือต้นแคระแคระไว้ด้วย ฉะนั้น ในการกะระยะปลูกควรพิจารณาถึงผลรวมต้น และระลึกถึงความเจริญของต้นยาง อย่าให้แทรกตัวกันจนเป็นเหตุให้ต้นแคระแกร็น ถ้าปลูกด้วยต้นกล้าจะต้องปลูกให้ได้ไร่ละคาดคะเน ๘๐ ต้น เนื่องมาจากต้นกล้าถ้าหากจะเป็นเมล็ดผลไม้จากต้นตระกูลดีพางใดก็ตาม ย่อมจะมีต้นวิกล และอาจเป็นเม็ดที่ถูกผสมกับต้นอื่นๆ จึงต้องปลูกเผื่อขาดไว้เล็กน้อย และถ้าปลูกด้วยตอปักชำ หรือต้นปักชำ หรือจะต่อตาในแปลงภายหลัง ต้นที่ใช้ปลูกกองนี้ เป็นประเภทแท้ ไม่กลาย จะปลูกแค่ไร่ละคาดคะเน ๗๐ ต้น เท่านั้นก็พอ (๑) ราคาน้ำยางถ้าเป็นพท.ราบ ควรปลูกแบบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้ระยะให้ใกล้กับสีเล่ห์เหลี่ยมจัตุรัส เช่น ๔x๕ เมตร ๔.๕x๕ เมตร ๓.๕x๖ เมตร ถ้าปรารถนาปลูกพืช เพื่อให้หารายได้เป็นการชั่วคราวระหว่างแถวยาง หรือเป็นที่ที่มีฝนชุกอยากให้เปลือกหุ้มต้นยางแห้งเร็ว จะใช้ระยะตามข้อ (๒) ก็ได ้ ระยะตามข้อ (๒) ถ้าใช้ในทุ่งอื้นว่า ปลูกแบบถนน ถ้าไม่ปรารถนาปลูกพืช เพราะหารายได้ หรือปราศจากเป้าประสงค์วิธีอื่นแล้ว ก็ไม่จำเป็นจะต้องที่จะใช้ระยะตามข้อ (๒) เนื่องมาจากจะทำให้เกิดภาระในการปราบวัชพืชเพิ่มให้มากขึ้น เว้นแต่ว่านั้น การที่เปิดช่องไว้กว้างใหญ่ จะทำเอารับลมมากเกินไป ถ้ามีลมแรง หรือพายุ ต้นยางอาจหัก หรือโค่นลงได้ ต้นยางพันธ์เดิมซึ่งเป็นประเภทเลว ต้นยางพันธุ์เดิมซึ่งเป็นชนิดเลวให้น้ำยางน้อย จึงต้องโค่นทิ้ง และปลูกยางชนิดดีที่ให้น้ำยาเคมีงยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าแทน (๒) ถ้าเป็นที่ควนเขาหรือที่ลาด ควรใช้ระยะระหว่างต้นให้ถี่ และระยะระหว่างแถว คือ ชานดินที่เป็นขั้นๆ ให้***ง เพื่อให้ให้ตัวเลขขั้นบันไดน้อยลง โดยใช้ระยะ ๒.๕x๙ เมตร ๓x๗ เมตร หรือ ๓x๘ เมตร (๓)ราคาน้ำยางพารา ถ้าเป็นสวนยางขนาดเล็ก เช่น สวนยางขนาดขอบเขตไม่เกิน ๕x๖ ไร่ ใคร่จะเข้าอยู่ปลูกพืชอื่นเก็บกินได้ผลถาวรทุกๆ ปี เช่น พืชล้มลุก หรือพืชอายุนานแต่เป็นต้นเล็กๆ เช่น กล้วย พริก สับปะรด ในกรณีนี้จะปลูกต้นยางโดยใช้แบบรั้วแถวเพียงอย่างเดียวตกลง แต่ละแถวให้***งกันปาง ๒ เมตร หรือจะใช้แถวคู่ก็ได้ แต่ต้องให้ระยะแถวคู่แต่ละคู่***งกัน ๑๖-๑๘ เมตร และแถวคู่ทุกๆ แถว ต้องปลูกต้นยางเป็นรูปฟันปลา***งหัน ๒.๕x๔ เมตรการปลูกแบบรั้วแถวคู่โดยใช้ระยะดังกราบทูลนี้ อาจจะแก้อุปสรรคต้นยางโยกออกได้ดีขึ้น การใช้ระยะปลูกต้นยางตามข้อ (๓) เป็นแบบที่ไม่ดีนัก เพราะว่าเป็นแบบที่ต้นยางอยู่ชิดกันเกินไป และเป็นแบบที่เปลื้องไร่ให้โล่งแจ้ง ถูกแดดแผดเผามาก วัชพืชเติบโตเร็ว ถ้าไม่ใช้นาที่ว่างอยู่นี้ให้เกิดประโยชน์ประสบความสำเร็จถาวรแล้ว ไม่ควรใช้ระยะปลูกแบบนี้ เว้นเสียแต่มีขึ้นข้อเสียดังเอิ้นแล้ว การปลูกแบบนี้ยังปลูกต้นยางได้น้อยต้น คือ ปลูกได้ไร่ละเดา ๕๐-๖๐ ต้น เฉพาะ และถ้าปลูกแถวคู่ ต้นยางอาจจะไม่ปราศจากข้อเสียเต็มที่ และต้นมักจะโคลงออก ฉะนั้น ก่อนที่จะปลูกแบบนี้ จะต้องคิดให้รัดกุมก่อนว่า จะใช้เกษตรที่ว่างปลูกอะไรแน่ และพืช ที่จะปลูกนั้นจะได้ผล ช่วยให้มีรายได้เพิ่มให้มากขึ้นกว่าที่จะปลูกต้นยางอย่างเพียงอย่างเดียวหรือไม่ สวนยาง สวนยาง (แสดงให้เห็นระยะ***งของต้น) ๔. การวางแนว และปักหมุด (มบ หรือชะมบ) ครั้นพิพากษาใจว่า จะปลูกแบบใด และจะให้ระยะเพียงใดแล้ว ขั้นต่อไป คือ การปักหมุด และการขุดหลุม ก่อนที่จะขุดหลุมจำต้องจะต้องรู้เสียก่อนว่า จะขุดตรงไหน ต้นยางจึงจะขึ้นเป็นแถวเป็นแนวได้เขบ็จขบวน ถ้าจะปลูกแบบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือปลูกแบบถนนบนที่โล่ง หรือบนเนิน หรือบนควนเตี้ยๆ ซึ่งไม่สูงชั้นจนถึงขนาดต้องทำชานดินเป็นขั้นกระไดอ้อมไปตามไหล่ควน หรือเนินแล้ว ควรจะปลูกให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ตั้งได้ฉากซึ่งกันและกัน โดยเหตุนั้น ก่อนที่จะขุดหลุมจะต้องปักหมุด หรือปักมบให้เห็นไม่เปลี่ยนแปลงเสียก่อน เครื่องมือใช้ และเครื่องใช้ไม้สอยที่จะใช้ในการปักหมุดมีเช่นนี้ ๑) ราคาน้ำยางไม้ฉากขนาดใหญ่ ทำเองได้โดยใช้ไม้ไผ่ หรือไม้อะไรตกลงยาว ๓ เมตร ๔ เมตร และ ๕ เมตร (หรือจะใช้ให้สั้นหน่อย โดยใช้ขนาด ๓ ฟุต ๔ ฟุต และ ๕ ฟุตก็ได้) มาต่อเรือเป็นรูปสามแง่ หรือเป็นไม้ฉากขึ้น มุมที่ตรงกันข้ามกับด้านที่ยาว ๕ เมตร (หรือ ๕ ฟุต) จะเป็นมุมฉาก ๒)ราคาน้ำยางพารา เกลียวเชือก ลวด หรือหวายขนาดยาว ถ้าได้ขนาดยาวมากๆ ยิ่งดี แต่ไม่ควรสั้นกว่า ๒๐ เมตร สายเชือก ลวด หรือหวายดังอื้นนี้ ควรขึงให้อยู่ตัวก่อนจะดีมาก ที่สายเชือก ลวด หรือหวายให้ทำเครื่องเคราหมายระยะปลูกไว้เป็นระยะๆ ถ้าใช้ระยะ ๓ x ๘ เมตร ทุกๆ ระยะ ๓ เมตร ให้เขียนสีแดง หรือผูกผ้าแดงไว้ ส่วนระยะอีกด้านหนึ่ง ซึ่งต้องใช้ระยะ ๘ เมตร จะใช้เชือก ลวด หรือหวายเส้นหนึ่งเดียวกัน หรือจะใช้อีกเส้นโดด 2ต่างหากตกลง โดยขีดเขียนสีอื่น เช่น สีเหม็นเขียว หรือผูกผ้าสีเขียวเป็นสิ่งของหมายทุกระยะ ๘ เมตร ต้นยางพันธ์เดิมซึ่งเป็นชนิดเลว การปรับพท.ที่เป็นเนิน หรือควรเขาดั่งกระได ครั้นเมื่อเตรียมตัวข้าวของเครื่องมือใช้ธรรมดาๆ ดังพูดข้างต้นแล้ว ขั้นต่อไปควรดูวางทิศทางว่า จะตั้งต้นปลูกจากไหนไปไหน จะให้แถวต้นยางตรงไปทางทิศใด สำหรับต้นยางจะได้รับแสงพระอาทิตย์มากมุทธา ตราบใดตกลงใจจะให้แถวต้นยางไปทางทิศไหนแล้ว ให้ลากสายเชือก ลวด หรือหวาย ที่ทำเครื่องเคราหมายไว้แล้วตามแนวที่ใคร่ แล้วปักหมุดไว้ จากหมุดแต่ละหมุด ให้ลากเส้นตัดให้ได้ฉากซึ่งกันและกัน โดยอยู่ไม้ฉากที่เตรียมไว้เพราะว่าชี้แนว จะให้ตรงไปทางทิศใด เบา ทำไปทีละแนว และปักหมุดไว้เป็นระยะๆ จะได้แนวที่ขนานไปอย่างเป็นระเบียบอ่อนโยน สำหรับปลูกต้นยางต่อไป ๕. การทำชานดินขั้นบันไดให้ได้ตำแหน่ง เกษตรที่เป็นเนิน หรือควนสูงยังใช้ทำผลประโยชน์ได้ โดยปรับตำแหน่งที่ตั้งให้เป็นชานดินยังกับกับขั้นกระได ให้ได้เกรดขนานไปกับพื้นดิน แต่บางทีอาจต้องทำชานดินเป็นชั้นๆ อ้อมไปตามไหล่เนิน หรือควนทั้งลูก สิ่งมือในการหาลำดับขั้นอย่างหวาน เช่น ใช้ลำดับชั้นน้ำในสายยางชนิดใส หรือใช้ไม้แนวระดับซึ่งมีขาสูงเท่ากัน ๒ ขา มีระดับน้ำติดไว้ตรงกลางของไม้พลองที่ยึดขาทั้ง ๒ ไว้ หรือจะใช้ "ดิ่งหน้าจั่ว" ซึ่งมีสายเชือกผูกลูกดิ่งห้อยลงจากมุมบนของหน้าจั่วก็ได้ ความสำคัญของ "ดิ่งหน้าจั่ว" คือ ทุกๆ ปาง ที่ทาม 1ลูกดิ่งจากมุมบนของจั่ว อยู่ที่แก่นของฐานจั่ว ขาของหน้าจั่วที่ ยื่นออกไปเท่ากันทั้ง ๒ ข้าง จะอยู่ในลำดับขั้นอย่างเดียวกันครั้นตั้งต้นจากจุดโดดๆ ถือเอาว่าว่า ขาของจั่วข้างเพียงผู้เดียววางอยู่ตรงหมุดที่ ๑ และขาอีกข้างเอ็ดวางอยู่ที่หมุดที่ ๒ เมื่อขยับขาจั่วทั้ง ๒ ข้างให้เส้นดิ่งอยู่ตรงศูนย์กลางของฐานจั่ว ลำดับขั้นของขาจั่วอยู่ตรง หมุดที่ ๓ ก็จะได้ลำดับชั้นเดียวกันกับหมุดที่ ๒ และจะอยู่ในขั้นอันเดียวกันกับหมุดที่ ๑ ด้วย ทำเรื่อย ไปตามวิธีนี้ ขั้นที่จะได้ ตรงหมุดที่ ๔-๕-๖ และต่อๆ ไปจะเท่ากันเสมอ และถ้าทำไปรอบๆ เนินจะวนกลับมาถึงหมุดที่ ๑ หน้าจั่วที่จะใช้ ควรให้สูงประมาณ ๒ เมตร เพราะว่าระยะระหว่างขาจั่วทั้ง ๒ ข้าง จะถ่างให้ตรงพอดีกับระยะปลูกที่ปรารถนาได้ยิ่งดี เช่น หน้าจั่วก้าวไป ๒ ครั้งให้ได้ระยะ ๓ เมตร พอดีที่จะปักหมุดเพื่อปลูกต้นยาง ๑ ต้น การหาลำดับขั้นทำขั้นบันได ควรจะทำจากยอดเนินลงมา ระยะระหว่างขั้นควรให้ระยะตาม ข้อ ๓(๒) ข้างต้น ระยะขั้นจะถี่***งพ่างใดนั้น ขึ้นอยู่กับความชันของเนิน หรือควนด้วย ถ้าชันมากจะใช้ระยะถี่ขึ้นเล็กน้อยได้ (ระยะที่บอกนี้ หมายถึง ระยะถี่***งกันทางโพยมันของต้นยาง หามิได้ระยะที่วัดบนดินที่ลาดเอียง) การทำชานดินเป็นขั้นบัน ได ทำเอาใช้ที่ดินได้คุณค่าขึ้นรับช่วงจะทิ้งทุ่งที่เป็นควนเขาให้เสียไป การปลูกต้นยางที่ทางควนเขาตามวิธีนี้สำเร็จช่วยเก็บน้ำ และรักษาดินมิให้พังทลายด้วย ชานดินดังอื้นนี้จะเกิดขึ้นได้ โดยตัดดินลึกเข้าไปในเนินราวกับกับจะทำถนนละเลียบเขา แนวชานดินกว้างขวางกะ ๑.๕-๒ เมตร โคลงเคลงย่างเหยียบทางเนิน น้ำฝนที่ตกลงมาจะไหลเข้าไปในเนินดิน จะมีคัน ดินด้านนอกกั้นมิให้น้ำไหลตกลงมาจากชาน ๖. การขุดหลุม และเตรียมการการเพราะด้วยปลูก ตราบใดปักหมุดพร้อมแล้ว ขั้นต่อไป คือ การขุดหลุมตรงที่ได้ปักหมุดไว้แล้วทุกหมุด แผนภาพแสดงการขุดหลุมปลูกต้นยางพารา แผนภาพแสดงการขุดหลุมปลูกยางพารา หลุมที่จะขุด ควรขุดให้ได้ขนาดโล่ง ๕๐ เซ็นต์ กลมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้ และให้ลึกใกล้เคียง ๕๐ เซ็นติเมตร ขนาดของก้นหลุมให้แคบกว่าปากหลุมเล็กน้อย ดินที่ขุดขึ้น ควรขุดแยกดินบนไว้ต่างหากจากดินชั้นล่าง ตากแดดไว้ราว ๑๐-๑๕ วัน ครั้นดินแห้งแล้ว ให้ย่อยดินชั้นบนให้ร่วน แล้วกวาดลงหลุมไปตามเดิม ย่ำดินให้แน่นพอพอสมควร กะให้สูงจากก้นหลุมกะ ๒๕-๓๐ เซ็นติเมตร ถ้าไม่พอก็ให้กวาดหน้าดินที่อยู่รอบๆ หลุมด้วยตกลง แล้วจึงกวาดดินล่างซึ่งผสมกับปุ๋ยร็อคฟอสเฟต หลุมละกะ ๑/๒ กระป๋องซิกาแรต เติมลงไปจนเต็มหลุม เช่นนี้ล้วนๆการปลูกบ่อเกิดปักชำเขียว ซึ่งเป็นอาทิเล็กมากเพียงนั้น ถ้าต้นที่ใช้ปลูกฯลฯขนาดใหญ่ รากลึกลงไปเกือบจะถึงก้นหลุม จะต้องใช้ดินบนผสมปู๋ยเอาไว้ก้นหลุม รากต้นยางจึงจะได้ข้าวปลาอาหารตามประสงค์ จบแล้วให้ปักหมุดไว้ตรงกลางหลุมตามเดิมจนถึงจะถึงเวลาปลูก ถ้าหากเห็นว่าจะต้องรอเวลาอีกนาน กว่าจะปลูก จะเก็บปุ๋ยเอาไว้ผสมกับดินล่างเมื่อจะปลูกต้นยางก็ได้ ราคาน้ำยาง ๗. การปลูกต้นยาง ต้นยางที่จะใช้ปลูกจะต้องเป็นอาทิยางตระกูลดี ซึ่งมีสภาพหลายอย่าง กัน คือ ราคาน้ำยางพารา (๑) กล้ายางพันธุ์ดี (หรือถ้าจะติดตาในแปลงก็จะต้องปลูกกล้าธรรมดาไว้ก่อน) ต้นกล้ายางจำพวกดีที่จะใช้ปลูกมี ๓ ขนาด ด้วยกัน คือ กล้าขนาดเล็ก โคนต้นมีเส้นผ่านใจกลาง ๑.๕-๒ เซ็นติเมตร กล้าขนาดกลาง โคนต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒-๓.๕ เซนติเมตร กล้าขนาดใหญ่ โคนต้นมีเส้นผ่านเวทีตั้งแต่ ๓.๕ เซ็นติเมตรขึ้นไป กล้าขนาดใหญ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการถอนต้นแพงกว่ากล้าขนาดที่เล็กกว่า ต้นกล้าที่เหมาะสมแก่การปลูก คือ ต้นกล้าขนาดกลางซึ่งไม่เล็ก และไม่ใหญ่เกินไป สะดวกทั้งในการขุดถอน และการขนย้ายเหยียบย่างปลูกในสวน กล้าที่จะเอาไปปลูกนี้จะต้องตัดเอาส่วนยอดซึ่งมีปกสีเหม็นเขียวออก ให้เหลือหลอส่วนที่เป็นสีเหม็นเขียวปนน้ำตาล-แดงเท่า ๑๐-๑๕ เซ็นต์ และตรงที่ตัดยอดออก ควรจุ่มด้วยขึ้นผึ้งเหลวเสียก่อน เพราะด้วยปกป้องมิให้น้ำสมโภชในต้นระเหยออกเร็วเกินไปต้นกล้าที่ถอนขึ้นจากดินแล้ว (ถ้าถอนไม่ขึ้นควรใช้เสียมขุดช่วย) ถ้าเป็นขนาดเล็กจะมีรากแก้วยาวเดา ๒๐-๓๐ เซนติเมตร ถ้าขนาดกลางรากแก้วยาวกะ ๓๕-๔๕ ซม. กล้าขนาดกลาง และกล้าขนาดใหญ่อาจมีรากแขนงยาว ควรตัดออกเสียบ้างให้มากเกินคาดคะเน ๑๐-๑๕ เซ็นติเมตร การทาบกิ่งต้นยางด้วยตายางพันธุ์ดี การทาบกิ่งต้นยางด้วยตายางชนิดดี ตราบใดอายุเดา ๔-๕ ดวงเดือน ก่อนย้ายไปปลูกในสวนยาง (๒) เหตุเดิมตอน คือ ต้นตอที่ติดตาไว้แล้ว แต่ตายังไม่แตกยอด ถ้ามีแปลงขนายชนิดยาง และมีต้นกล้าซึ่งจะใช้เป็น "ต้นตอ" เหตุด้วยทาบกิ่ง ได้ขนาดเพราะว่าปักชำอยู่เสร็จแล้ว เท่าแต่ทาบกิ่งในแปลงต้นกล้า แล้วย้ายไปปลูกในสวน จะทุ่นเวลาและค่าใช้จ่ายในการ ดูแลเยียวยารักษาสวนกะ ๑ ปี การถอนที่เกิดที่ติด ตาแล้วให้บำเพ็ญเช่นเดียวกับถอนต้นกล้า แต่จะต้อง จงระวังตาที่เพิ่งติดไว้มิให้ทุกข์ใจ โดยปกติครั้นเมื่อรู้แก่ใจ ว่าตาติดแน่แล้ว แต่ยังไม่ผลิออกมาก็เป็นอันย้ายได้ ก่อนจะย้ายต้นมา ให้ตัดยอดให้เกินพาง ๑๐-๑๕ เซ็นติเมตร นอกเหนือรอยต่อตาหรือให้เกินพาง ๕-๖ เซ็นติเมตร ถ้าเป็นแหล่งเกิดติดตาเขียว ข้อควรระมัดรักษาเพื่อการปลูกบ่อเกิดปักชำก็คือ ตราบใดย้ายเอาไปปลูกในสวนแล้ว แหล่งกำเนิดต่อตาบางต้น ตายางกลุ่มดี ที่ติดไว้อาจจะแห้งตายไป และมีตาของต้นเดิมงอกออกมาแทน โดยที่กรรมสิทธิ์สวนยางอาจหยั่งถึงผิดคิดว่างอกจากตายางจำพวกดี จึงปลงให้เจริญเติบโตต่อไปกลายเป็นอาทิยางประเภทเลวแทรกอยู่ (๓) ต้นต่อตา คือ ต้นตอนที่ตางอกเป็นอาทิสูง ราว ๑ เมตรแล้ว การปลูกด้วยต้นปักชำ จะเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าต้นที่ใช้ปลูกในสภาพวิธีอื่นที่กราบทูลมาแล้ว เพราะว่าต้นปักชำดังพูดนี้ ส่วนมากแก่คาดคะเน ๒ ปี นับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นปลูกเหตุเดิมเป็นต้นมา หรืออายุกะ ๑ ปีถ้าเป็นอาทิตอนเหม็นเขียว เนื่องมาจากเพราะฉะนั้น ในการขุด การถอน และการย้าย ตลอดจนการปลูก จะต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายแพงกว่าต้นเล็กๆ บ้าง ยกเว้นนั้น หลุมที่ขุดเตรียมไว้ จะต้องใหญ่ และต้องลึกกว่าปกติอีกด้วย ในสมัยนี้นี้ รอบรู้สังสรรค์ต้นตอนเหม็นเขียวในถุงพลาสติก ได้นานกะ ๑ ปี จึงเห็นว่า การใช้ต้นต่อตาเหม็นเขียวอายุ ๑๐-๑๒ พระจันทร์ปลูก จะทุ่นเวลาได้ ถึง ๑ ปี คือ ต้นยางที่ปลูกไว้จะกรีดได้ภายใน ๔ ปีอย่างเดียว รับช่วงจะเป็นเวลา ๕-๖ ปี การปักชำต้นยางด้วยตายางประเภทดี การตอนด้วยยางกลุ่มดีกับต้นกล้าอายุ ๔-๕ ดวงเดือน วิธีปักชำแบบใหม่ โดยทาบกิ่งตั้งแต่บ่อเกิดยังเหม็นเขียวอยู่มีอายุพ่าง ๓-๔ พระจันทร์แต่ ร่นเวลาได้มาก ปลูกก็ง่ายขึ้น ตายางที่ จะใช้ติดก็หาง่ายขยายประเภทได้เร็ว การปักชำตามวิธีใหม่นี้อื้นว่า "การติดตาเหม็นเขียว" เหตุเดิมตามวิธีนี้เอื้อนว่า แหล่งเกิดตาเหม็นเขียว แต่ทั้งปวง ไปมักร้องเรียกว่า ต้นติดตาเหม็นเขียว ๘. วิธีปลูก ก่อนที่จะย้ายต้นยางที่จะใช้ปลูก ไปยังสวน จะต้องเกิดว่า ๑) มีฝนตกชุก และดินชุ่มชื้นมากพอเหมาะ เปลาะนี้เป็นเรื่องราวเด่นมาก ถ้าปลูกในระยะที่ฝนยังไม่ชุกมากจริงๆ และดินยังไม่ชุ่มชื้นพอ จะเป็นเหตุให้รากไม่เจริญ และสะดุดงันไปเฉพาะกาล กว่าจะตั้งตัวใหม่ได้อาจต้องกินเวลาหลายวัน หรือถ้าแล้งมาก ต้นอาจตายตกลง ๒) มีกรรมกรที่จะช่วยกันปลูกไว้พร้อมเพรียง ถ้าปลูกเสร็จในวันอย่างเดียวกันกับที่ได้รับต้นยางมาจะดีมาก หากปลูกไม่ทันในวันนั้น จำเป็นจะต้องเลื่อนเวลาไปในวันรุ่งขึ้น ต้องชำระล้างที่ลำต้น และราก ให้ชุ่มชื้น ถ้าเอาไปเก็บไว้ในที่ที่ให้ปลายรากแช่น้ำเล็กน้อยได้ยิ่งดี ในการพาต้นยางลงปลูก ถ้าเป็นหลุมที่กลบดินเตรียมการไว้แล้ว ให้ใช้ไม้แทงลงไปตรงกลางหลุม หรือใช้เสียมขุดเป็นหลุมตรงลงไป ควรใช้ไม้วัดรากแก้วตั้งแต่โคนต้นลงไป ตราบใดปลายราก ว่ายาวเท่าใด แล้วจึงแทง หรือขุดเป็นหลุมลึกลงไปเท่าที่วัดได้ ครั้นเมื่อสอดต้นลงไปแล้ว ปลายรากจะจดถึงก้นหลุมที่แทงหรือขุดไว้พอดี และโคนต้นจะอยู่ที่ลำดับขั้นพื้นดินเดิม แล้วย่ำรอบๆ ดิน จะได้แน่น ปราศจากโพรงลมฟ้าอากาศที่น้ำจะเข้าอยู่ค้างอยู่ได้ สำเร็จป้องกันมิให้ดินโคลนต้นยุบลงเป็นแอ่งขังน้ำ ซึ่งจะทำให้ต้นยางแช่น้ำตายได้ การปลูกต้องแวดอย่าให้รากแก้ว และรากแขนง งอบิดงอ หลังจากปักชำแล้ว หลังจากปักชำแล้ว ๓ อาทิตย์ ตายางพันธุ์ดีจะติดเป็นเนื้ออย่างเดียวกับต้นกล้า ตุ่มที่เห็นบนแผ่นตาสีเหม็นเขียว คือตายางที่จะงอกฯลฯยางกลุ่มดีต่อไป การต่อตาในสวนที่หลุมปลูกนั้น จะต้องต่อตากับ ต้นกล้าที่ปลูกไว้แล้ว ต้นตอหรือต้นกล้าที่กราบทูลนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ ๒ วิธี วิธีที่ ๑ เอาต้นกล้าขนาดเล็กชนิดปกติมาปลูกไว้ก่อน วิธีที่ ๒ เอาเมล็ดมาเพาะให้เป็นต้นกล้าในหลุม ปลูก หรือเพาะเมล็ดผลไม้เสียก่อน แล้วย้ายเม็ดงอกเอาไป ปลูกที่หลุมปลูก เมื่อต้นกล้าอายุ ๓-๔ ดวงเดือนขึ้นไป คือ ลำต้นขึ้นต้นมี สีน้ำตาลทรายบ้างแล้ว ก็ใช้เป็นแหล่งกำเนิดสำหรับต่อตาได้ ๙. ประเภทยางที่ควรใช้ปลูก ควรใช้จำพวกยางที่ปรากฎผลดีมาแล้ว คำว่า "ผลดี" ในที่นี้หามิได้หมายถึง ผลดีแต่อย่างเดียวน้ำยางอย่างเดียว ต้นยางที่ให้ผลดี หรือที่กู่เรียกว่าตระกูลดีนั้น แบบน้อยจะต้องกอปรด้วย คุณลักษณะต่อไปนี้ด้วย ๑) ให้น้ำยางสูงกว่าต้นยางธรรมดา ๒) ปกหนา ๓) เปลือกที่ถูกกรีดแล้วงอกใหม่เร็ว ๔) ความเติบโตของลำต้นเป็นประจำดี มิใช่พอกรีดแล้วต้นหยุดเติบใหญ่ หรือเจริญช้ามาก หรือล้ำต้นเปลี่ยนรูปไป ๕) ค่าบริการเป็นโรคเปลือกนอกแห้งมีน้อย หรือปราศจากเลย ยางชนิดดีหลายกลุ่มที่ให้น้ำยางมาก แต่กรีดน้ำยางให้ออกมากไม่ได้ มักจะกลายเป็นโรคปกแห้ง และกรีดน้ำยางไม่ออกอีกต่อไป ๖) ต้นแข็งแรง พุ่มใบไม่ใหญ่เกินไป ทนต่อความแรงของลม หรือพายุได้ดี การที่จะให้รู้ว่า พันธุ์ยางชนิดใดจะมีลักษณะดีตามสรรพคุณดังพูดข้างต้นจริงหรือไม่ ต้องใช้เวลานานมาก จะต้องกรีดประลองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐-๑๕ ปีขึ้นไป นับตั้งแต่ปีที่เกริ่นกรีดได้ ต้นตำรับสวนยางจึงไม่ควรจะเสี่ยงชีวิตต่อการใช้กลุ่มยาง ที่ไม่รู้สมบัติ 2อันที่จริง และไม่ควรตื่นไปตามคำเผยแพร่ ข้อที่เด่นยอด อย่าคิดแต่เปลาะน้ำยางมากดุจอย่างเดียว ให้อาลัยสมบัติ 2อื่นๆ ทำ ในระยะนี้ มีตระกูลยางของต่างประเทศหลายพันธุ์ ที่อยู่ในระหว่างการลองดู หลายตระกูลศักดาให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และก็มีหลายประเภทยังกับกันไม่ให้ผลดี ได้คัดทิ้งไปแล้วเป็นตัวเลขมาก และลงบัญชีว่า ยังจะต้องคัดทิ้งต่อๆ ไปอีก ยังไม่มั่นใจว่า จำพวกใหม่ๆ ที่ศักดาลองอยู่ มีพันธุ์อะไรบ้างที่เด่นในเรื่องนี้ ควรประชุมกรมวิชาการที่ดิน แผนภาพแสดงวิธีขุดหลุมปลูก แผนภาพแสดงวิธีขุดหลุมปลูก และการปลูกต้นยางในหลุม ต้นยางในภาพเป็นที่เกิดปักชำ ตระกูลยางที่มีรูปร่าง และคุณสมบัติดี ที่ใช้ปลูก ในปัจจุบันนี้นี้ มีอยู่หลายจำพวก เช่น ๑) ถ้าใช้ในการต่อตา ควรใช้กลุ่มพีอาร์ ๑๐๗ (PR 107) และอาร์อาร์ไอเอ็ม ๖๐๐ (RRIM 600) สองประเภทนี้ ควรปลูกในไร่ที่อุดมดีพร้อมดีไม่ใช่เล่น และในที่ที่ปลอดโรคใบร่วงชนิดไฟทอพทอรา กับประเภท พีบี ๕/๕๑ (PB 5/51) จีที ๑ (GT 1) และพีอาร์ ๒๕๕, พีอาร์ ๒๖๑ (PR 255, PR 261) ๒) ถ้าใช้เล็ดหรือต้นกล้าชนิดดี ในสมัยนี้นี้ ไม่นิยมใช้เมล็ดปลูกกันแล้ว เพราะว่าหากล้ากลุ่มดีได้ยาก และมักจะไม่ใช่เช่นนั้นจำพวกแท้ สวนยางขนาดใหญ่ๆ ในมาเลเซียมีจัดจำหน่ายอยู่บ้าง ต้นยางปักชำประเภทดีอายุประมาณ ๔ จันทร์ ต้นยางตอนกลุ่มดี อายุราว ๔ เดือน ตระกูลยางดีชั้นรองๆ ลงไปยังมีอีกหลายพันธุ์ มีทั้งประเภทที่ผสมในรัฐไทย และในต่างรัฐ๑ ยังไม่ควรใช้ปลูกให้มากนัก จนกว่าจะทราบผลแน่แท้ ของทางราชการ หรือของเอกชนที่ลองอยู่แล้ว เช่น ตระกูลเคอาร์เอส ๒๓ พีบี ๒๘/๕๙ อาร์อาร์ไอเอ็ม ๗๐๓ (KRS 23, PB 28/59, RRIM 703) ประเภทยางที เจไออาร์ ๑ (TJIR 1) แม้ว่าจะเป็นชนิดเก่าซึ่งทางร.ไม่พินิตให้ปลูก แต่ผลที่กระจ่างอยู่อุบัติว่า ในที่บางแห่งปลูกได้ผลดีมาก ดังนั้น ผู้ปลูกจะต้องเห็นดูว่า ถ้าที่ใดปลูกจำพวกอะไรได้ผลดี ก็ควรปลูกตระกูลนั้นต่อไปได้ ๑ เพราะว่ามีการผสมชนิดยาง เหตุด้วยให้ได้พันธุ์ที่ดีกว่าต่อเนื่องกันมาทุกปี ในระยะต่อมาจึงมีการใช้ยางประเภทหยกๆ มากขึ้น

ประกาศอัพเดท

ร้าน wallpaper3d จำหน่ายวอลเปเปอร์ติดผนัง 3d หลายรูปแบบ มีสินค้าพร้อมส่ง ไม่ต้องรอ อาทิ วอลเปเปอร์ลายอิฐ วอลเปเปอร์ลายไม้ วอลเปเปอร์ลายกุหลาบ และอีกมากมายให้คุณได้เลือกในราคาถูก

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เฟอร์นิเจอร์ ? พรม ม่าน วอลเปเปอร์ 29 พ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 5 ครั้ง

การแพทย์จีนเน้นบำบัดที่ต้นเหตุ เห็นผลโดยรวมสูงมากกว่า 92 เปอร์เซนต์ พร้อมทั้งสุขภาพโดยรวมก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 15 มิ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 54 ครั้ง

เราผลิต จำหน่าย ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าคลุมโต๊ะ โบว์สำเร็จรูป ผ้าปูที่นอน ผ้าคุณภาพ ราคา 45 บาท โบว์สำเร็จรูป 20 บาท ผ้าล็อตใหม่ทั้งหมด ไม่ใช่ผ้าสต๊อก

(ลงประกาศฟรี ปทุมธานี) - เฟอร์นิเจอร์ ? พรม ม่าน วอลเปเปอร์ 23 พ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 6 ครั้ง

ขายที่ดินเปล่าถมแล้ว พุทธมณฑลสาย 4 ขนาด 8 ไร่ 352 ตรว. อยู่ในซอยกระทุ่มล้ม 19

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? ที่ดิน 14 ธ.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 8 ครั้ง

แบบบ้านน็อคดาวน์ยกสูงทรงปั้นหยา สีน้ำตาล ราคาถูก ยกสูง 2 เมตร 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ด้วยประสบการณ์การสร้างบ้านน็อคดาวน์กว่า 10 ปี จากบ้านน็อคดาวน์วชิระ พิจิตร

(ลงประกาศฟรี พิจิตร) - อสังหาริมทรัพย์ ? บ้านเดี่ยว 7 เม.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 80 ครั้ง

รับซื้อ ขาย เช่ารายวัน เช่ารายเดือน คอนโดเมืองทองธานี

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? ห้องพัก 22 ส.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 24 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก รั้วกั้นเด็ก ที่กั้นเด็ก มีของพร้อมส่ง

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? อื่นๆ 13 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 146 ครั้ง

จำหน่ายคอกกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? อื่นๆ 12 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 149 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก pvc, คอกกันเด็กราคาถูก, ไม่ใช้น๊อต ไม่ใช้กาว แข็งแรงทนทาน ไม่ล้มไม่โยก

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? อื่นๆ 14 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 124 ครั้ง

จำหน่ายคอกกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? อื่นๆ 13 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 132 ครั้ง

ราคา 399 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : ราคาน้ำยางพารา
  • ความต้องการ : ต้องการขาย
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 30 พ.ค. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 30 พ.ค. 2560 21:34:02 น.
  • ที่อยู่ : ราคาน้ำยาง
  • จังหวัด : ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0923345567
  • Email : fabedt@gmail.com